[PHP] Session file và Ajax request

Tình huống:

  • Trang web có 1 phần nội dung được tải qua ajax.
  • Nội dung load qua ajax có 1 số xử lý khá lâu >3 giây
  • ajax-request set async: true

Vấn đề:

  • Khi load page có phần nội dung xử lý lâu nêu trên qua ajax, người dùng không thể chuyển trang, chỉ đến khi nội dung được tải xong việc chuyển trang mới được xử lý

Continue reading “[PHP] Session file và Ajax request”

How to return the response from an asynchronous call?

I have a function foo which makes an Ajax request. How can I return the response from foo?

I tried to return the value from the success callback as well as assigning the response to a local variable inside the function and return that one, but none of those ways actually return the response.

Continue reading “How to return the response from an asynchronous call?”