[The Big Picture] Nữ quân nhân Israel – Những bông hồng ngoài chiến trường

Trong lúc quân đội Mỹ chuẩn bị duyệt phê chuẩn nữ quân nhân sẽ được quyền tham gia những vị tríi chiến đấu mà xưa nay chỉ có nam quân nhân nắm, Israel thì đã có luật này từ năm 2000. Những hình dưới đây cho thấy được sự cứng rắn của phái “chân yếu tay mềm” trong chiến trường …. Continue reading “[The Big Picture] Nữ quân nhân Israel – Những bông hồng ngoài chiến trường”