THÁI ĐỘ LÀ TẤT CẢ

1. Trong bất cứ nghề nghiệp nào, ba yếu tố cần thiết để thực thi nghề nghiệp là kiến thức chuyên môn, kỹ năng hành nghề và thái độ nghề nghiệp. Nhưng yếu tố được đánh giá cao nhất là yếu tố thái độ, yếu tố giúp thành công trong nghề nghiệp cũng như trong cuộc sống. Tại sao như vậy?

Bạn có thấy tảng băng ở miền Bắc hoặc Nam cực bao giờ chưa? Nó như thế nào? Thật ra chỉ có 10% của tảng băng là được nhìn thấy, còn 90% của nó nằm chìm bên dưới của biển cả. Hiện tượng của tảng băng này cũng được ứng dụng cho con người.

Ở con người chúng ta, phần người khác biết về chúng ta là 10%, đó là kiến thức và kỹ năng. Phần người khác không biết về chúng ta là thái độ, chiếm đến 90%. Nói theo một cách khác, người khác biết về chúng ta là hành vi trong khi họ chẳng biết gì về chúng ta là những giá trị, những chuẩn mực, những phê phán, những động lực, đạo đức và niềm tin. Tất cả những điều này làm nên thái độ của con người và nó tác động đến hành vi con người. Continue reading “THÁI ĐỘ LÀ TẤT CẢ”